Gjøvik Lense

Gjøvik Lense var opprinnelig etablert for å ta imot tømmer som ble fløtet i Hunnselva.En lense var en viktig rettighet og denne ble sikret gjennom tinglysing som en heftelse på grunneiendommene. Slik tømmerfløting opphørte rundt 1900. Rettighetene besto og Gjøvik Lense gjorde i nyere tid tjeneste som lagerplass for tømmer som enten ble fraktet direkte fra skogen eller fløtet på Mjøsa. Det ble stiftet et interessentskap der alle skogeiere i Vardal med skog som lå naturlig til for å benytte denne lensa kunne bli medlemmer. Dette interessentskapet eide strandeiendommer, kjerrat med hus og rettigheter til lensefester. I 1953 gikk Gjøvik kommune til ekspropriasjon av eiendommene fra Øveraasen Motorfabrikk til brygga, blant annet med formål å bygge ny rutebilstasjon. For å fastsette erstatninger til grunneiere i denne sammenheng ble det avholdt skjønn. Dette skjønnet ble av grunneierne anket i en sak som begynte i september 1953.

Se dokumentene i saken her: